REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SAX.PL przez Kamil Sroka – SROKA.IT z siedzibą w Harbutowice 619, 32-440 Sułkowice, NIP: 681 192 35 00, REGON: 122-485-715 pod nazwą SAX.PL rozszerzony o zapisy wynikające z rozporządzenia RODO w dniu 25 maja 2018 roku.

1. § PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Poniższy regulamin określa zasady zakładania i użytkowania kont hostingowych oraz wszelkich innych usług na serwerach należących do SAX.PL znajdujących się w serwisie sax.pl (zwanym dalej SAX.PL lub Serwisem) Użytkownikom w zamian za wnoszone przez nich opłaty.
2. Usługi hostingowe SAX.PL, oraz zawartość strony sax.pl należą do firmy: Kamil Sroka – SROKA.IT, NIP: 681-192-35-00, REGON: 122-485-715 mieszącej się w Harbutowice 619, 32-440 Sułkowice.
3. Dokonanie opłaty abonamentowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.
4. SAX.PL zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje wszystkich swoich Klientów w Panelu Administracyjnym, do którego każdy Użytkownik otrzyma dostęp w momencie aktywacji konta hostingowego.
5. Usługa hostingu to usługa, polegająca na oddaniu do dyspozycji określonej objętości dysku twardego, na której można przechowywać pliki, pliki tworzące treść stron internetowych oraz materiały przesyłane do docelowych skrzynek pocztowych. Konto hostingowe jest obsługiwane przez Panel Administracyjny dostępny przez przeglądarkę internetową.

2. § POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest SAX.PL natomiast administratorem danych osobowych umieszczanych przez Użytkownika na serwerze w oparciu o niniejszy regulamin jest Użytkownik.
2. Użytkownicy zawierając umowę o świadczenie Usług z SAX.PL powierzają SAX.PL do przetwarzania dane osobowe umieszczane przez siebie na serwerze w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych będącą załącznikiem do Regulaminu. Umowa ta jest możliwa do pobrania z panelu Serwisu pod adresem: https://sax.pl/panel/url-do-wygenerowania-umowy.
3. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest całkowicie dobrowolne, ale równocześnie konieczne dla realizacji Usług, o których mowa w Regulaminie – w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie umowy o świadczenie Usług.
4. SAX.PL zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych, a także, od 25 maja 2018 roku w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”).
5. SAX.PL stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce prywatności Serwisu dostępnej pod adresem: https://sax.pl/regulamin-swiadczenia-uslug

3. § PROCEDURA AKTYWACJI USŁUGI

1. Złożenie zamówienia przez Użytkownika na stronie sax.pl.
2. Automatyczna aktywacja usługi poprzez automat SAX.PL. Po aktywacji Użytkownik otrzyma email aktywacyjny na adres podany podczas rejestracji, zawierający wszystkie niezbędne dane do zarządzania usługą.
3. Użytkownik po kontakcie z SAX.PL może otrzymać 7 dni bezpłatnego testu usługi od momentu aktywacji konta.
4. Po 7 dniowym okresie testowym SAX.PL może zablokować konto w jeśli Użytkownik nie ureguluje faktury proforma za zamówioną usługę.

4. § OPŁATY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Ceny usług umieszczone na stronach internetowych SAX.PL, nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert (art. 71 Kodeksu Cywilnego).
2. Z uwagi na specyfikę działania, SAX.PL zastrzega sobie prawo do zmiany umieszczonych na stronach internetowych informacji oraz cen i oferty bez wcześniejszej zapowiedzi.
3. Poza okresem testowym, wszystkie usługi aktywowane są po uiszczeniu stosownej kwoty, wynikającej z cennika zamieszczonego na stronie internetowej SAX.PL. Aktywacja usługi może odbyć się na podstawie przesłania czytelnego potwierdzenia zapłaty przesłanej faksem lub mailem.
4. Po otrzymaniu wpłaty lub czytelnego dowodu wpłaty za zamówioną usługę, SAX.PL aktywuje usługę w przeciągu 48 godzin w dni robocze od poniedziałku do piątku.
5. Przed końcem okresu rozliczeniowego, do Użytkownika zostanie wysłana proforma na konto mailowe podane przy składaniu zamówienia z prośbą o opłacenie przedłużenia usług. Brak wpłaty jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Użytkownika.
6. Użytkownik zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie o zablokowaniu konta o ile SAX.PL będzie w posiadaniu prawidłowego aktualnego numeru telefonicznego Użytkownika oraz adresu skrzynki pocztowej.
7. Ważność domen globalnych, narodowych, europejskich i polskich, przedłużana jest w ciągu 48 godzin (licząc dni robocze) od okazania dowodu wpłaty lub wpłynięciu płatności na konto.
8. Reseller zobowiązany jest do uiszczenia opłat za okres rozliczeniowy, miesiąc z góry.
9. W przypadku niezapłacenia przez Resellera należności w terminie, bądź nie przedstawieniu czytelnego dowodu wpłaty, konto blokowane jest po 5 dniach od terminu płatności.
10. Jeżeli z przyczyn niezależnych od SAX.PL – nie będziemy mogli skontaktować się z Użytkownikiem (zły mail lub telefon), a opłaty nie zostaną uiszczone terminowo SAX.PL zastrzega sobie możliwość wyłączenia usługi hostingowej.
11. Jeżeli do dnia wygaśnięcia polskiej domeny SAX.PL nie otrzyma opłaty za przedłużenie domeny – zostanie ona zablokowana automatycznie przez Nask na okres 15 dni. Cena odnowienia domeny w okresie blokady (kwarantanny) znajduję się na stronie SAX.PL. Po okresie 15 dni domena trafi do puli domen wolnych.
12. Nieprzedłużone domeny zagraniczne blokowane są automatycznie przez firmę, w której zostały zarejestrowane.
13. Nieprzedłużone domeny .eu blokowane są na okres 40 dni z możliwością ponownego odnowienia.
14. Użytkownik ma prawo żądać pisemnie zwrotu kosztów nieudanego Transferu Domeny w ciągu 2 miesięcy i 14 dni od wpłaty, po tym terminie nie zwracamy opłaty za nieudany transfer.
15. W przypadku cesji lub transferu domeny zarejestrowanej w ramach regulaminu do innego usługodawcy przed upływem rocznego abonamentu, dysponent domeny zobowiązuje się do dokonania dopłaty pokrywającej różnicę między ceną rejestracji domeny a ceną odnowienia domeny, zgodną z obowiązującym cennikiem domen.
16. Do rejestracji domen .us uprawnieni są jedynie: obywatele lub stali rezydenci USA, zagraniczne organizacje regularnie działające na terytorium USA, jednostki posiadające biura lub inne pomieszczenia na terytorium USA. Składając zamówienie na domenę .us użytkownik oświadcza, że spełnia jeden z powyższych warunków.
17. W przypadku rejestracji domen globalnych .com, .net, .org, .info, .biz zastosowanie mają postanowienia ICANN Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy dostępne pod adresem http://www.icann.org/udrp/udrp.htm
18. Każdorazowa zmiana DNS dla domen Duńskich .dk, Holenderskich .nl jest dodatkowo płatna na podstawie faktury. Koszt zmiany delegacji DNS to 100 zł
19. SAX.PL może odmówić zarejestrowania domeny w przypadku, gdy w momencie podjęcia próby rejestracji domeny przez SAX.PL:
– domena jest już zarejestrowana, zarezerwowana lub prowadzone wobec niej jest postępowanie rejestracyjne
– Klient nie posiada uprawnień do wykupienia danej domeny, np. dla domen polskich są to nazwa miast, województw
– Klient poda nieprawidłową nazwę domeny
– Klient poda nieprawidłowe dane, przy czym zgodnie z regulaminem NASK, domena Użytkownika który podaje nieprawidłowe dane może być usunięta.
20. W przypadku problemów z egzekwowaniem należności. SAX.PL zastrzega sobie możliwość skrócenia okresu abonamentowego o równowartość zaległych opłat. Skrócenie okresu abonamentowego odbywa się na zasadzie przeliczenia wartości abonamentu na dni miesiąca, a następnie skonfrontowaniu jej z zaległościami i odjęciu ich od dni, które pozostały do końca umowy. Wartości dziesiętne i setne zawsze będą zaokrąglanie w górę.
21. SAX.PL w sytuacji, w której usługa została opłacona, a nie została wykonana, zwraca w czasie 14 dni roboczych uiszczoną należność na żądanie klienta złożone na piśmie lub e-mailem na biuro@sax.pl w ciągu 30 dni od daty zamówienia.
22. Złożenie reklamacji nie zwalnia z dokonania terminowej zapłaty za usługi będące przedmiotem reklamacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, zostanie wystawiona faktura korygującą.
23. SAX.PL zarzeka, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w płatności leżących po stronie osób trzecich np. banków, poczty itp.

5. § ZMIANA WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG LUB ROZBUDOWY KONTA

1. Użytkownik w dowolnym momencie można zmienić pakiet z mniejszego na większy.
2. Formularz do zmiany pakietu znajduje się w Panelu Klienta w szczegółach danej usługi.

6. § ZOBOWIĄZANIA SAX.PL

1. Serwery SAX.PL są dostępne dla Użytkownik przez całą dobę. SAX.PL zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami, klęskami żywiołowymi.
2. Usługi dostarczone w ramach Umowy będą zgodne z wszelkimi odnośnymi normami i przepisami obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej.
3. SAX.PL zobowiązuje się do zestawienia usług w terminach określonych w Paragrafie 3 niniejszego regulaminu
4. SAX.PL zobowiązuje się do konserwacji łączy i urządzeń wykorzystywanych do realizacji usługi.
5. SAX.PL zobowiązuje się do wymiany lub naprawy wszystkich urządzeń niezbędnych do świadczenia usługi, w których uszkodzenie powoduje awarię w świadczeniu usługi, w terminie nie dłuższym niż 24h od telefonicznego lub mailowego powiadomienia służb dyżurnych SAX.PL. Jeżeli opóźnienie w usunięciu awarii będzie dłuższe niż 5 dni, Użytkownik będzie uprawniony do rozwiązania umowy, z uwzględnieniem zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres abonamentowy.
6. SAX.PL zapewnia dla każdego konta hostingowego maksymalną ilość 10000 zapytań na godzinę do bazy MySQL.

7. § ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

1. Abonenci, bez względu na narodowość, są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet.
2. Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać jakichkolwiek modyfikacji i zmian przyjętego przedmiotu Umowy.
3. Po stronie Użytkownika leży aktualizacja danych kontaktowych, które można edytować po zalogowaniu się przez stronę sax.pl przy czym dane muszą być zgodne ze stanem rzeczywistym, usługi Użytkownika który podaje nieprawidłowe dane może mogą zostać usunięte.
4. Na swoich serwerach SAX.PL zabrania pod rygorem zablokowania konta przechowywania informacji zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, oraz politycznym. Użytkownik zabrania również przechowywania materiałów pornograficznych z udziałem dzieci i zwierząt, a także z użyciem przemocy.
5. SAX.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli:
– Użytkownik działa na szkodę innych użytkowników SAX.PL lub użytkowników sieci Internet,
– Użytkownik nadmiernie wykorzystuje zasoby swojego konta hostingowego
– Użytkownik dopuści się jakiejkolwiek formy spamu,
– Użytkownik korzysta z oprogramowania umożliwiającego streaming audio lub video przekraczając 2Mbps.
– Nie została wniesiona opłata za usługę,
– Został złamany dowolny punkt niniejszego regulaminu.
6. Użytkownicy kont odpowiadają za materiały znajdujące się na udostępnionej części serwera, oddanej do dyspozycji osobom trzecim.
7. Po stronie Użytkownika leży aktualizacja danych kontaktowych, które można edytować po zalogowaniu się przez stronę sax.pl.

8. § KARY UMOWNE ORAZ SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT)

1. Niniejszy paragraf opisuje zakres odpowiedzialności operacyjnej i finansowej SAX.PL jako dostawcy usługi telekomunikacyjnej.
2. Wszelkie odszkodowania finansowe opisane w niniejszej umowie mają charakter kar umownych. SAX.PL nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika, przewyższające wysokość kar umownych.
3. Definicje:
– Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia usługi hostingu polegającej na udostępnieniu do korzystania serwera w celu przechowywania na nim danych usługobiorców (usługi Hostingu)
– Serwis – serwis internetowy sax.pl, prowadzony przez Kamil Sroka – SROKA.IT
– SAX.PL – właściciel i administrator Serwisu sax.pl, świadczący usługę hostingu w oparciu o niniejszy regulamin tj. – Kamil Sroka – SROKA.IT z siedzibą w Harbutowicach 619, 32-440 Sułkowice, NIP: 681 192 35 00, REGON: 122-485-715.
– Użytkownik – Przedsiębiorca, lub osoba fizyczna korzystający z usługi hostingu w oparciu o Regulamin w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym także działalnością nierejestrowaną w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (działalność nierejestrowana).
– Przedsiębiorca – podmiot nie będący konsumentem, w tym również osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną.
– Konto – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z usług Serwisu.
– Awaria – brak dostępności usług spowodowany awarią urządzeń lub łączy telekomunikacyjnych SAX.PL lub użytkowanych przez SAX.PL na mocy odrębnych umów z osobami trzecimi, w tym innymi operatorami, których czas przekracza 1 godzinę.
– Czas naprawy – czas niedostępności usługi, liczony od momentu wystąpienia Awarii do jej usunięcia.
– Czas reakcji – określony w godzinach. Czas, w którym SAX.PL zobowiązuje się rozpocząć procedurę usuwania Awarii zgłoszonej zgodnie z punktem 4.
– Siła wyższa – zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności: działanie sił przyrody, wojna, strajki, zamieszki, demonstracje, niepokoje społeczne, awarie w dostawie energii, zmiana przepisów prawa, akt władzy państwowej, samorządowej.
4. Procedury zgłaszania awarii:
– Zgłoszenie awarii przez Użytkownika polega na poinformowaniu SAX.PL o jej wystąpieniu pocztą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości na adres: bok@sax.pl
– Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia awarii polega na poinformowaniu Użytkownika przez SAX.PL pocztą elektroniczną lub telefonicznie o zarejestrowaniu zgłoszenia w bazie danych SAX.PL wraz z podaniem numeru zgłoszenia.
– Użytkownik jest informowany o statusie zgłoszenia.
– Użytkownik jest poinformowany o usunięciu awarii pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
– Awarie związane z nieprawidłowym działaniem serwerów, trwające powyżej 6 godzin, muszą być zgłoszone telefonicznie.
5. Kary umowne oraz Ograniczenia:
– SAX.PL nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały znajdujące się na kontach hostingowych Użytkowników.
– W przypadku konieczności odłączenia części usług SAX.PL zobowiązuje się do poinformowania o tym Swoich Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
– Za brak dostępu do serwerów SAX.PL z winy SAX.PL trwających powyżej 24h SAX.PL zobowiązuje się do zwrotu dwukrotnej stawki dziennej za okres niedziałania konta lecz roszczenia Użytkownika nie mogą przekraczać kwoty rocznego abonamentu usługi, która jest przedmiotem reklamacji.
– SAX.PL zobowiązuje się do regularnego tworzenia kopii zapasowej serwera Użytkownika, co nie zwalnia jednak Użytkownika z obowiązku posiadania aktualnej kopii danych np. na lokalnym komputerze w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa. Dostępna kopia danych przywracana jest bezpłatnie w przypadku awarii infrastruktury SAX.PL. W przypadku gdy kopia z zasobów dostawcy jest przywracana na życzenie abonenta wycena jest dokonywana indywidualnie po uprzedniej konsultacji z Użytkownikiem.
– W szczególnych przypadkach, w których działanie programów Użytkownika spowoduje nadmierne obciążenie serwera co spowoduje pogorszenie usług świadczonych innym Użytkownikom, SAX.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń przepustowości na konto Użytkownika lub tez blokady całego konta. O ograniczeniu Użytkownik zostanie powiadomiony specjalnym e-mailem, w którym otrzyma opis ograniczeń wraz z uzasadnieniem poczynionych kroków.
– W przypadku zużycia 80% dopuszczalnych zasobów miesięcznego transferu system DirectAdmin wysyła automatyczne powiadomienie o zaistniałej sytuacji. Po przekroczeniu miesięcznego limitu, strona zostaje zablokowana. Transfer zeruje się pierwszego dnia następnego miesiąca. Wtedy też funkcjonalność serwera zostanie w pełni przywrócona. Jeżeli chcą Państwo aby strona wyświetlała się przez cały czas wyjściem z tej sytuacji przejście na wyższy pakiet hostingowy.
6. Wypłata odszkodowań:
– SAX.PL wypłaci odszkodowania opisane w punkcie Kary umowne oraz Ograniczania wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia (reklamacji) Użytkownika.
– SAX.PL rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dokonania pisemnego lub mailowego zgłoszenia przez Użytkownika.
– Łączna wartość odszkodowań oraz wypłat należnych za zdarzenia w danym okresie abonamentowym zgodnie z Umową oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne nie może przekroczyć wartości opłaty abonamentowej. Zapłata odszkodowań i wypłat przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz ustawie z dnia 16 lipca
2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne wyczerpuje w całości odpowiedzialność SAX.PL wobec Użytkownika. Użytkownik nie może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość powyższych odszkodowań i wypłat
– Każda awaria trwająca powyżej 24 godzin dla danej usługi powoduje obniżenie wartości kolejnej wystawionej płatności o dwukrotną stawkę dzienną za okres niedziałania konta za daną usługę. Kwota obniżenia opłaty dla danej usługi jest karą umowną, która stanowi równowartość dwukrotnej opłaty za każdy dzień trwania awarii danej usługi. Kwotę tę wylicza się na podstawie opłaty rocznej za daną usługę (abonament roczny). Do powyższych kalkulacji przyjmuje się ujednoliconą liczbę 30 dni w miesiącu i 24 godziny na dobę (720 godzin w miesiącu).
– Odpowiedzialność SAX.PL jak i łączna wartość odszkodowania będzie liczona od chwili powiadomienia przez Użytkownika zgodnie z punktem 4 Paragrafu KARY UMOWNE ORAZ SLA o powstałej awarii.
– Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że SAX.PL w żaden sposób nie steruje ani nie kontroluje internetu, oraz że wszelkie towary, informacje, treści i usługi oferowane, udostępniane lub dostępne w internecie są oferowane albo dostępne za pośrednictwem osób trzecich, z którymi Użytkownik zawiera bezpośrednie umowy o świadczenie takich usług. SAX.PL nie daje więc żadnej gwarancji, wyraźnej, lub dorozumianej, i nie składa żadnego oświadczenia w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, informacji, treści lub usług oferowanych, udostępnianych, lub dostępnych w Internecie oraz SAX.PL nie będzie ponosić odpowiedzialności za zależność od lub wykorzystanie przez Użytkownika takich towarów, informacji, treści lub usług oferowanych, udostępnianych, lub dostępnych w Internecie. SAX.PL nie ogranicza dostępu do jakichkolwiek adresów w obrębie sieci internetowej, a Użytkownik zgadza się, aby SAX.PL nie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek działania osób trzecich będących dostawcami usług internetowych.
– SAX.PL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości świadczenia usług z przyczyn zawinionych przez Użytkownika.

9. § ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Rezygnacja z usług świadczonych przez SAX.PL na wniosek Użytkownika nie zobowiązuje SAX.PL do zwrotu opłaty abonamentowej oraz innych opłat za usługi dodatkowe.
2. Wypowiedzenie umowy na wniosek SAX.PL zobowiązuje SAX.PL do zwrotu Użytkownikowi niewykorzystanej części opłaty abonamentowej za świadczoną usługę, wykluczając opłaty za usługi dodatkowe bądź gratis w pakiecie – chyba, że Użytkownik naruszył którykolwiek z punków regulaminu, w takim wypadku, wniosek o zwrot kosztów będzie nie uwzględniony.
3. Umowa miedzy Użytkownikiem a SAX.PL wygasa w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty w ciągu 14 dni od momentu zakończenia okresu trwania poprzedniej usługi.

10. § POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Zgłoszenie reklamacji przez Użytkownika polega na poinformowaniu SAX.PL pisemnie o przedmiocie reklamacji.
2. Zgłoszenie reklamacji musi być w formie pisemnej:
– Pismem poleconym na adres: SROKA.IT Harbutowice 619, 32-440 Sułkowice, z dopiskiem SAX.PL
– Mailem: biuro@sax.pl
3. Zgłoszenie wysłane listem tradycyjnym (pocztowym) lub mailem muszą być potwierdzone przez SAX.PL.
4. SAX.PL rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dokonania zgłoszenia przez Użytkownika.
5. Łączna wartość odszkodowań oraz wypłat należnych za zdarzenia w danym okresie abonamentowym zgodnie z Umową oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne nie może przekroczyć wartości opłaty abonamentowej. Zapłata odszkodowań i wypłat przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne wyczerpuje w całości odpowiedzialność SAX.PL wobec Użytkownika. Użytkownik nie może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość powyższych odszkodowań i wypłat.
6. Odpowiedzialność SAX.PL jak i łączna wartość odszkodowania będzie liczona od chwili powiadomienia przez Użytkownika zgodnie z punktem 4 Paragrafu KARY UMOWNE ORAZ SLA o powstałej awarii.

11. § WYSTAWIANIE FAKTUR VAT

1. Faktura za usługę zostanie wystawiona przez SROKA.IT w miesiącu aktywacji, oraz wysłana do klienta na podane aktualne dane pocztą email do 14 dni od aktywacji usługi.
2. Faktury są wysyłane poczta tradycyjną jedynie na wyraźną prośbę Użytkownika. W trakcie aktywowania konta należy zaznaczyć chęć otrzymana faktury pocztą tradycyjną oraz doliczyć koszty przesyłki w wysokości 10 zł/netto.

12. § POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy podpisanego przez strony pod rygorem nieważności.
3. Stronom nie wolno cedować na osoby trzecie uprawnień i obowiązków wynikających dla nich z Umowy bez pisemnej zgody drugiej strony.
4. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby SAX.PL.
5. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszego regulaminu okażą się nieważne z mocy prawa, lub wykonanie go nie będzie możliwe, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy, zaś Strony podejmą rozmowy w celu stosownej zmiany lub uzupełnień Umowy oraz regulaminu.
6. SAX.PL przysługuje prawdo do podawania nazwy Użytkownika w materiałach reklamowych, marketingowych oraz listach referencyjnych.
7. Skorzystanie z usługi Hostingu wymaga wypełnienia przez Użytkownika, dostępnego w Serwisie, elektronicznego formularza zamówienia i przesłania go do SAX.PL. Z chwilą otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia przez SAX.pl pomiędzy Użytkownikiem a SAX.PL zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi Hostingu, a SAX.PL zobowiązany jest do jej świadczenia Użytkownikowi na zasadach określonych w Regulaminie.
W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
8. Umowa o świadczenie usługi Hostingu zostaje zawarta na okres wybrany przez użytkownika (miesięczny, kwartalny, półroczny lub roczny) (okres abonamentowy), który może zostać przedłużony przez Użytkownika na poniższych zasadach oraz z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 20 Regulaminu.
9. Dane umieszczone na serwerze w ramach korzystania przez Użytkownika z usługi Hostingu są przechowywane przez Organizatora na serwerze w opłaconym przez Użytkownika okresie abonamentowym oraz przez następne 30 dni, po czym – w przypadku nie przedłużenia okresu abonamentowego na zasadach określonych w Regulaminie – są usuwane z serwera.
10. Dane, o których mowa w ustępie poprzedzającym, są zapisywane w ramach kopii bezpieczeństwa (backup), które są aktualizowane jeden raz na dobę. Na serwerze przechowywana jest wyłącznie ostatnia kopia bezpieczeństwa, zawierająca wyłącznie te dane, które znajdowały się na serwerze w chwili jej sporządzenia. Pozostałe dane ulegają automatycznie usunięciu z serwera.
Zakazane jest umieszczanie na udostępnionym przez SAX.PL serwerze – zarówno po stronie Użytkownika jak i jego ewentualnych klientów – treści mających charakter bezprawny, w tym:
– naruszających cudze prawa własności intelektualnej,
– godzących w cudze dobra osobiste, w tym naruszających renomę Organizatora oraz Serwisu,
– mających charakter pornograficzny,
– innych treści naruszających przepisy prawa lub sprzecznych z dobrymi obyczajami,
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usługi Hostingu w sposób nienaruszający praw osób trzecich, w tym praw innych Użytkowników.
Spory pomiędzy SAX.PL a Użytkownikami dotyczące wykonania umowy o świadczenie usługi Hostingu rozpoznawane są przed sądem właściwym dla siedziby SAX.PL.
SAX.PL oraz Użytkownikowi przysługuje prawo cesji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie usługi Hostingu na podmioty trzecie.

13. § OGÓLNE PARAMETRY BEZPIECZEŃSTWA KONT WWW:

– max 500.000 plików na serwerze
– max ilość połączeń do bazy 50
– max ilość połączeń do bazy z zewnątrz 2
– 128 MB pamięci dla php
– 30 sekund max trwania wykonania procesów php
– 10 max ilość procesów php
– 1 GB max objętość bazy mysql
– CPU max 1 % dla konta www
– MEM max 0,5% dla konta www
– 150 max połączeń http
– 300 max ilość mail na dobę z danej domeny
– backup dostępny 7 dni wstecz ( tylko po zgłoszeniu )
– 50 Mbps max prędkość download / upload na konto www
– max 100 połączeń z ip na 1 sekundę po tym czasie firewall blokuje IP na 1 dobę